ตัวบ่งชี้ความเป็นคนดีและคนชั่วในพุทธศาสนา

ตัวบ่งชี้ความเป็นคนดีและคนชั่วในพุทธศาสนา

18/8/2551 9:54:14

 

ตัวบ่งชี้ความเป็นคนดีและคนชั่วในพุทธศาสนา

ตัวบ่งชี้ความเป็นคนดี

พระพุทธเจ้าได้พระราชทานมลคล 38 ประการเพื่อเป็นหลักปฎิบัติของคนดี เชื่อว่าไม่มีคน

ใดนหนึ่งมีมงคล 38 ประการครบถ้วน เพียงมีมงคลใดประการหนึ่งเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนหรือชุมชน

ก็เรียกว่า เป็นคนดีเรื่องเฉพาะนั้นๆ เช่น มีกตัญญูกตเวที เป็นยอด ก็เรียกว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวที

มงคล 38 ประการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นคนดี ประกอบด้วย

1. อย่าคบคนพาล                                                                 20.งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา

2.คบสมาคมด้วยบัณฑิต                                                      21.เป็นผู้ไม่ประมาท

3.บูชาคนที่ควรบูชา                                                            23.มีสัมมาคาราวะ

4.อยู่ในปฎิรูปเทศหรือสถานที่อันควร                            24.เป็นคนสันโดษ

5.สะสมความดีไว้ก่อน                                                        25.มีความกตัญญู

6.ตั้งตนไว้ชอบ                                                                    26.การฟังธรรมตามกาล

7.พาหุสัจจะหรือคงแก่เรียน                                              27.มีความอดทน

8.เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง                       28.มีความสงบเสงี่ยม

9.เป็นผู้มีระเบียบวินัย                                                         29.การได้เห็นสมณะ

10.เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต                                            30.การสนทนาธรรมตามกาล

11.บำรุงบิดามารดา                                                             31.มีความเพียรเผากิเลส

12.สงเคราะห์บุตร                                                               32.การประพฤติพรหมจรรย์

13.สงเคราะห์ภรรยา                                                           33.การเห็นแจ้งในอริยสัจ 4

14.อย่าทำงานให้คั่งค้าง                                                     34.การทำนิพพานให้แจ้ง

15.การให้ทาน                                                                     35.เป็นผู้ไม่หวั่นด้วยโลกธรรม

16.การประพฤติธรรม                                                         36.เป็นผู้มีจิตไม่โศกเศร้า

17.การสงเคราะห์ญาติ                                                       37.ไม่มีกิเลสในใจ

18.การประกอบกิจที่ไม่มีโทษ                                           38.มีจิตสงบจากเครื่องร้อยรัด

19.การงดเว้นจากบาป

ตัวบ่งชี้ความเป็นคนชั่ว

ในพระสูตรว่าด้วยเรื่องความเลวของคน หรือว่าด้วยคนชั่วคนถ่อยพระพุทธจ้ำด้กำหนดตัวบ่งชี้ ความเป็นคนชั่วคนถ่อยมีดังนี้

1. เป็นคนมักโกรธ

2. ลบหลู่บุญคุณท่าน

3. เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

4. เป็นคนมีมารยา

5. เบีบดเบียนคนหรือสัตว์ทุกประเภท

6. ขี้ลัก ขี้ขโมย

7. คนตะพักหนี้สิน

8. จี้ปล้นคนเดินทาง

9. เป็นพยานเท็จในศาล

10. ข่มขืนลูกเมียคนอื่น

11. คนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ตามควร

12. ทุบตีบุตร ภรรยา และญาติ

13. คนที่เมื่อเขาถามเรื่องที่มีประโยชน์ แต่กลับตอบในสิ่งไม่เป็นประโยชน์

14. ทำชั่วแล้วปกปิดความชั่วของตนไว้

15. เคยรับเลี้ยงจากผู้อื่น แล้วไม่เลี้ยงตอบตามควร

16. คนหลอกลวง สมณะ ชีพราหมณ์

17. คนกล่าวหาติเตียนอริยสงฆ์

18. อวดในสิ่งที่ไม่มีในตน

19. ยกตนข่มท่าน

20. คนหน้าด้าน

21. คนติเตียนพระรัตนตรัย

22. คนมิได้เป็นอรหันต์แต่ประกาศตนว่าเป็นอรหันต์

ลองดูตัวเองด้วยตัวบ่งชี้เหล่านั้นว่า ตนมีลักษณะเป็นคนดีประการใดบ้างและเป็นคนชั่วประการใดบ้าง ทำอย่างไรจะได้ลดความชั่วและเพิ่มพูลความดี

 

 

บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

 

 

* แหล่งที่มา : ปัญญานันทภิกขุ ,2517,คำบรรยายวิชาพุทธศาสน์ วัดชลประทานรังสฤษภ์ นนทบุรี

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s